مرحله اول
انتخاب قهوه

دان قهوه هایی که دوست داری ترکیب کنی انتخاب کن

روبوستا
عربیکا
مرحله دوم
ترکیب قهوه ات رو بساز

نسبت قهوه هایی که انتخاب کردی بساز

:مجموع درصد
مرحله سوم
وزن بسته بندی را انتخاب کنید.
مرحله چهارم
نامگذاری محصول