تصویر عنوان موجودی قیمت خرید
اتیوپی لکمپتی

اتیوپی لکمپتی

موجود
  • کمتر از 50 کیلوگرم :330,000 تومان
  • بین 50 تا 100 کیلوگرم :320,000 تومان
  • بیشتر از 100 کیلوگرم :315,000 تومان
انتخاب وزن و رست
اتیوپی پرگاچف

اتیوپی پرگاچف

موجود
  • کمتر از 50 کیلوگرم :410,000 تومان
  • بین 50 تا 100 کیلوگرم :340,000 تومان
  • بیشتر از 100 کیلوگرم :335,000 تومان
اتیوپی دیجیما

اتیوپی دیجیما

موجود
  • کمتر از 50 کیلوگرم :370,000 تومان
  • بین 50 تا 100 کیلوگرم :310,000 تومان
  • بیشتر از 100 کیلوگرم :305,000 تومان
برای سایر محصولات لطفا وارد شوید ورود / عضویت

10